zavřít
Slovenská republika Slovenská republika
Venira
O nákupu
Kontakt
Venira - logo
Komplexná starostlivosť o krásu a zdravie

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu www.veniraofficial.sk. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

2. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.veniraofficial.sk je obchodná spoločnosť TOPADROIT a.s. so sídlom Přemyslovcov 1014/45, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 06048251, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel B, vložka 10930 (ďalej len "predávajúci"). Miestom plnenia zo všetkých zmluvných vzťahov je Přemyslovcov 1014/45, Ostrava, 70900, Česká republika. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.


 

II. Vymedzenie pojmov

1. Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.

2. Spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

4. Občiansky zákonník - zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.


 

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Riadne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu www.venira.cz odoslaná (pričom prístup na uvedený internetový obchod môže byť urobený akýmkoľvek technickým rozhraniam podporovaným spôsobom) urobená objednávka kupujúceho, prípadne objednávka uskutočnená prostredníctvom telefónu, je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, pričom kupujúci je svojím návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy viazaný po dobu 21 dní od odoslania objednávky.

2. Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržanie objednávky v zmysle § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

3. Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky.

4. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je po uzavretí archivovaná iba po dobu nevyhnutnú pre jej vybavenie, pričom po túto dobu je možné ju na písomnú žiadosť spotrebiteľa sprístupniť. Meniť objednávku a opravovať chyby je možné do okamihu odovzdania tovaru na odoslanie.

5. Požiadavka zo strany kupujúceho na dodatočnú zmenu uzatvorenej kúpnej zmluvy, ktorý predávajúci odsúhlasí, podlieha administratívnemu poplatku vo výške 400 Kč alebo 16 EUR.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci zakúpený tovar neprevezme do 21 dní odo dňa dohodnutého v kúpnej zmluve, príp. kedy bol písomne (e-mailom, SMS) na odber predávajúcim vyzvaný (ďalej len neodobraný tovar), môže predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť a tento tovar predať inej osobe. Kupujúcemu potom nevzniknú žiadne nároky na náhradu škody napr. Ušlý zisk a pod. Písomné odstúpenie musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Za neodobraný tovar po odstúpení od zmluvy zo strany predávajúceho je predávajúci oprávnený fakturovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške prijatej sumy zaplatené na kúpnu cenu, ak nebola žiadna platba zložená, tak vo výške 50% z hodnoty neodobratého tovar uvedený v kúpnej zmluve.

7. V prípade, že došlo k následnému odberu neodobratého tovaru a predávajúci doposiaľ nevyužil právo odstúpenia podľa predchádzajúceho bodu, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty tohto tovaru za každý deň omeškania presahujúci 21 dní, najmenej však 200, - Sk alebo 7 eur.

8. Zmluvné pokuty sú platné dňom doručenia faktúry a môžu sa započítať oproti iným získaným plnením od kupujúceho.


 

IV. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (v kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; v kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru).

2. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho, spoločnosť TOPADROIT a.s. so sídlom Přemyslovcov 1014/45, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 06048251 písomne, alebo na e-mailovú adresu: objednavky@venira.cz formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom) .

3. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, budú mu predávajúcim vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu dôjde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, avšak nie skôr ako predávajúci obdrží vrátený tovar alebo po preukázaní kupujúcim, že tovar riadne odoslal späť, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil pre pôvodnej transakcii, ak spotrebiteľ výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú spotrebiteľovi ďalšie náklady. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, musí spotrebiteľ zaslať späť alebo ich odovzdať na adrese sídla predávajúceho, pričom spotrebiteľ ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle predávajúcemu tovar späť pred uplynutím 14 dní. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

4. Spotrebiteľ nemôže v súlade s § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy:

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy;

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;

c) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;

d) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

e) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov;

f) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

g) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal;

h) o dodávke novín, periodík alebo časopisov;

i) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

5. Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Nemožno tiež odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého charakter to vylučuje, najmä z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci uplatniť náhradu škody.


 

V. Odstúpenie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, od zmluvy

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

 


VI. doprava

Náklady na poštovné a balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho, ktorý sa nachádza na internetových stránkach predávajúceho www.veniraofficial.sk.


 

VII. platobné podmienky

1. Dobierka - peniaze za tovar platí kupujúci až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi (kuriérovi) alebo na pošte.

2. Bankový prevod - po obdržaní objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) zašle predávajúci kupujúcemu výšku kúpnej ceny, číslo účtu a variabilný symbol platby. Tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho pred odoslaním tovaru, v opačnom prípade nebude tovar odoslaný popr. odovzdané. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu na kúpnu cenu.

3. V hotovosti (osobný odber) - tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri prevzatí tovaru na pobočke predávajúceho, a to po potvrdení e-mailom zo strany predávajúceho, že tovar je na pobočke pripravený skladom.

4. Platobné karty - veľmi pohodlný spôsob platby. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Ak je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite a tovar odosielame najneskôr nasledujúci pracovný deň. Podporujeme bezpečný protokol 3D Secure. Naši pracovníci nemajú prístup k údajom o Vašej karte, všetko je len v rukách banky.


 

VIII. Práva z chybného plnenia

1. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svoje povinnosti.

2. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;

b) na odstránenie vady opravou veci;

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny;

d) odstúpiť od zmluvy.

3. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

4. nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

5. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6. Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

7. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí v nasledujúcich prípadoch:

a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;

b) ak použil kupujúci vec ešte pred objavením vady;

c) ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo nekonaním;

d) ako predal kupujúci vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

9. Ak neoznámil kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

10. Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na adrese jeho sídla.

IX. Práva z chybného plnenia a záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

a) vec má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;

b) vec sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa;

c) vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

d) vec je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

3. Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

4. Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

5. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

6. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec

7. bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

8. V prípade preukázania, že dodaná vec nemá vlastnosti a kvalitu, ktoré si obe strany dohodli, hradí všetky náklady na doručenie veci k predávajúcemu, rovnako tak od neho späť k zákazníkovi predávajúceho.

9. Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho na adrese jeho sídla.

10. Ak kupujúci o to požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Ak tomu nebránia povahy veci, možno potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim uvedené údaje. Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

X. Záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom

Predávajúci neposkytuje kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, záruku za akosť tovaru, ak nie je tak výslovne medzi zmluvnými stranami dohodnuté. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa v takomto prípade riadi Občianskym zákonníkom.


 

XI. Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. Pri predaji do členskej krajiny EÚ vrátane Slovenska je DPH určené vo výške podľa platných zákonov v mieste predávajúceho (Česká republika). V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy popr. do odoslania tovaru zmení, je kupujúci s prihliadnutím na druhu platieb zvolenej kupujúcim povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny popr. predávajúci bezodkladne zašle kupujúcemu e-mailom správu s výzvou o oznámení, kam je možné uhradiť kupujúcemu preplatok kúpnej ceny. Súčasťou dodávky tovaru je riadny daňový doklad. Všetky ceny tovaru vrátane akčných platí do odvolania alebo vypredania zásob.


 

XII. Zľavy a zľavové kupóny

1. Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, za odporúčanie známym pod.). Každá zľava má pravidlá pre využitie, ktoré stanovuje predávajúci v rámci zľavových akcií.

2. V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy či uplatneného kupónu.

3. Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou informácií), alebo je u zľavy uvedený odkaz na webové stránky, kde sú pravidlá zľavy podrobne popísané, alebo sú dostupné na vyžiadanie. V prípade, že dôjde pri výklade zľavy k nejasnostiam, platí výklad použitia predávajúceho.


 

XIII. Ochrana osobných údajov

Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je poučenie o ochrane osobných údajov uvedených v čl. I a IV. Podmienok ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú na tomto odkaze:
https://veniraofficial.sk/dokument/spracovanie-udajov/1. Kupujúci prehlasuje, že sa s týmito podmienkami zoznámil pred uskutočnením objednávky.

 

Veniraofficial.sk | © 2021