zavřít
Slovenská republika Slovenská republika
Venira
O nákupu
Kontakt
Venira - logo
Komplexná starostlivosť o krásu a zdravie

Podmienky ochrany osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady / EU / č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR")

 

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady / EU / č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR")

Správca osobných údajov: Spoločnosť TOPADROIT as, so sídlom Ostrava - Mariánské Hory, Přemyslovcov 1014/45, PSČ 709 00, IČO: 06048251, vedená na Krajskom súde v Ostrave pod ev .: B 10930, web: https://venira.cz, https://veniraofficial.sk , e-mail: info@venira.cz, info@veniraofficial.sk (ďalej len "spoločnosť" alebo "správca").

 

PREAMBULA

Tieto podmienky obsahujú informácie o spracovaní osobných údajov prenášaných spoločnosti zákazníkom pri uskutočnení objednávky (uzavretie zmluvy), na účely hodnotenia nákupu na portáli Heuréka.cz a návštevníkom webu v rámci komunikácie so spoločnosťou. Nevzťahujú sa na spracovanie osobných údajov na základe udelenia súhlasu.

 

I. SPRACOVANIE PODĽA OBJEDNÁVKY

1. Ako správca Vašich osobných údajov (kontakt TU) zodpovedáme za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracovávať so zodpovedajúcim technickým a organizačným zabezpečením. Sú nám odovzdané v rámci objednávky tovaru či služieb, spracovávame ich vždy za nižšie uvedených podmienok.

2. Účel, právny základ spracovania a doba spracovania Vašich osobných údajov je nasledovné:

a) účel: vybavenia objednávky a nadväzujúcich zmluvných alebo zákonných povinností vrátane korešpondencie súvisiacej s objednávkou, vybavenie reklamácie a ďalšie úkony súvisiace so zmluvnou agendou; právny základ: plnenie zmluvy (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); doba spracovania: 2 roky, prípadne do konca záručnej doby, ak trvá dlhšie ako dva roky.

b) účel: archivácia účtovných dokladov na základe povinnosti vyplývajúcich z účtovných právnych predpisov; právny titul: dodržanie právneho záväzku (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. c) GDPR); doba spracovania: určená príslušným právnym predpisom.

c) účel: priamy marketing - ponúkanie tovarov a služieb, oznamovanie zľavových akcií, výpredajov, zasielanie informácií o e-shope a ponúkaných produktov a pod., A to najmä formou obchodných informácií prostredníctvom e-mailu, právny dôvod: oprávnený záujem (podľa ust . čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); dĺžka spracovania: 3 roky. Ak podá námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, spracovanie bezodkladne ukončíme bez ďalšieho. (Viď. Vaše práva TU)

d) účel: zabezpečenie IT a sieťovej bezpečnosti spracovania, právny základ: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR); dĺžka spracovania: 3 roky.

e) účel: prípadné vymáhanie právnych nárokov z uzatvorenej zmluvy či súvisiace právne spory; právny základ: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR); dĺžka spracovania: 3 roky.

3. Nemáte povinnosť nám osobné údaje poskytnúť, jedná sa však o podmienku pre realizáciu objednávky (uzavretie zmluvy) - spracovanie budeme vykonávať zo zmluvných dôvodov.

4. V rámci spracovania osobných údajov môžeme odovzdať Vaše osobné údaje týmto spracovateľom a príjemcom:

- poskytovatelia softvéru - pre uľahčenie prevádzky e-shopu a zaistenie jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelárske aplikácie a pod.),

- prevádzkovatelia záložných serverov a iného hardvéru - na účely zabezpečenia riadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich dát,

- účtovná kancelária - za účelom vedenia účtovnej agendy a súvisiaca archivácia daňových dokladov,

- daňový poradca, audítor, advokátska kancelária na poradenstvo v súvislosti s prevádzkou e-shopu,

- inkasné agentúry - za účelom vymáhania alebo inkasa pohľadávok spoločnosti,

- poskytovatelia platobných brán a bankovým ústavom za účelom vybavenia Vašej objednávky,

- dopravné spoločnosti za účelom zaistenia dopravy Vami objednaného tovaru,

- orgánom štátnej správy v prípadoch ustanovených právnymi predpismi,

- prípadne ďalšie osoby,

všetko podľa aktuálnych potrieb a v rozsahu potrebnom na organizačné a technické zabezpečenie riadnej prevádzky e-shopu.

5. Pre vyjadrenia nesúhlasu (námietky) so spracovaním Vašich osobných údajov, ako aj uplatnenie ďalších práv, ktoré môžete voči nám počas spracovania uplatniť (nájdete ich TU) použite túto adresu info@veniraofficial.sk.

 

II. SPRACOVANIE V RÁMCI VYBAVOVANIE OTÁZOK / INICIATÍV

1. Ako správca Vašich osobných údajov (kontakty TU) zodpovedáme za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracovávať so zodpovedajúcim technickým a organizačným zabezpečením. Sú nám odovzdané v rámci otázok / podnetov týkajúcich sa tovaru alebo služieb alebo iných záležitostí týkajúcich sa prevádzky e-shopu (prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu, telefónu, chatu a pod.), Spracovávame ich vždy za nižšie uvedených podmienok.

2. Účel, právny základ spracovania a doba spracovania vašich osobných údajov je nasledovná:

a) účel: vedenie korešpondencie a uchovanie histórie korešpondencie; právny základ: plnenie zmluvy - rokovania o objednávke (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. b) GDPR) a oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR) v prípade otázok nesúvisiacich so záujmom návštevníka webu uzavrieť objednávku; doba spracovania: 1 rok od vybavenia dotazu alebo podnetu,

b) účel: predvolať anketárov k tovaru alebo službám - ponúkanie tovarov a služieb, oznamovanie zľavových akcií, výpredajov, zasielanie informácií o e-shope a ponúkaných produktoch a pod. - najmä formou obchodných správ prostredníctvom e-mailu; právny dôvod: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); dĺžka spracovania: 1 rok. Ak podá námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, spracovanie bezodkladne ukončíme bez ďalšieho. (Viď. Vaše práva TU)

c) účel: fyzická, IT a sieťová bezpečnosť spracovania; právny základ: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR); doba spracovania: 1 rok.

3. Do spracovania Vašich osobných údajov zapájame tohto spracovateľa:

- poskytovatelia softvéru - pre uľahčenie prevádzky e-shopu a zaistenie jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelárske aplikácie a pod.),

- prevádzkovatelia záložných serverov a iného hardvéru - na účely zabezpečenia riadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich dát.

4. Pre vyjadrenie nesúhlasu (námietky) so spracovaním Vašich osobných údajov, ako aj pre uplatnenie ďalších práv, ktoré môžete voči nám počas spracovania uplatniť (pozri nasl. Článok) nám píšte tu: info@veniraofficial.sk.

5. Ak si na základe korešpondencie s nami objednáte tovar alebo služby, Vaše údaje budú spracované za podmienok uvedených v predchádzajúcom článku TU.

 

III. SPRACOVANIE PRI HODNOTENIE NÁKUPE NA Heuréka.sk

1. Ako správca Vašich osobných údajov (kontakty TU) zodpovedáme za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracovávať so zodpovedajúcim technickým a organizačným zabezpečením. Sú nám odovzdané na základe vyplnenia dotazníka pre hodnotením nákupu (prostredníctvom e-mailu), spracovávame je vždy za nižšie uvedených podmienok.

2. Účel, právny základ spracovania a doba spracovania Vašich osobných údajov je nasledovná:

a) účelu: za účelom zistenia Vašej spokojnosti s nakupovaním u nás a umiestnenie Vášho hodnotenia úplne anonymne na portáli Heuréka.cz; právny dôvod: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); doba spracovania: 6 mesiacov od odoslania dotazníka; ak dotazník spokojnosti vyplníte, 4 roky od poskytnutia hodnotenia.

3. Do spracovania Vašich osobných údajov zapájame tohto spracovateľa:

- Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 na účely vygenerovanie dotazníka spokojnosti.

- poskytovatelia softvéru - pre uľahčenie prevádzky e-shopu a zaistenie jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelárske aplikácie a pod.),

- prevádzkovatelia záložných serverov a iného hardvéru - na účely zabezpečenia riadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich dát.

4. Pre vyjadrenia nesúhlasu (námietky) so spracovaním Vašich osobných údajov, ako aj pre uplatnenie ďalších práv, ktoré môžete voči nám počas spracovania uplatniť (pozri nasl. Článok) nám píšte na tento e-mail: info@veniraofficial.sk.

 

IV. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Po dobu, kedy spracovávame Vaše osobné údaje máte právo:

  • požadovať od spoločnosti informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
  • žiadať od spoločnosti vysvetlenie ohľadne spracovania Vašich osobných údajov,
  • vyžiadať si u spoločnosti prístup k Vašim osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • žiadať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovanie,
  • preniesť Vaše osobné údaje k inému správcovi,
  • vzniesť námietku v prípade spracovania Vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti (pozri. čl. I ods. 2 písm. c, d, a e) a Čl.I ods. 2 písm. a), b),
  • odhlásiť sa z odberu obchodných oznámení v zmysle § 7 zák č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Pre uplatnenie vyššie uvedených nárokov píšte na e-mail: info@veniraofficial.sk. V prípade pochybností, či ak spracovávame Vaše osobné údaje riadne - podľa príslušných právnych predpisov, môžete sa obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

V. súhlas so spracovaním

1. Súhlas so spracovaním osobných údajov - hodnotenie nákupu nájdete: https://veniraofficial.sk/dokument/suhlas-hodnotenie-nakupu

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov - newsletter nájdete: https://veniraofficial.sk/dokument/suhlas-newsletter

3. Oznámenie o Cookies nájdete: https://veniraofficial.sk/cookies

 

Veniraofficial.sk | © 2021